KULTURNA BAŠTINA KAO SASTAVNICA MARKETINGA DESTINACIJE - Naruči svoju knjigu

KULTURNA BAŠTINA KAO SASTAVNICA MARKETINGA DESTINACIJE

Autor: Karamehmedović, Deša
Područje: Marketing
Područje: Turizam
Karakter: stručna
Godina izdanja: 2021
Broj stranica: 310
Uvez: Meki

31,72  (238,99 kn)

Jedinstveno, inovativno i sveobuhvatno djelo iz područja marketinga destinacije temeljenog na kulturnoj baštini

TEČAJ: 1 EUR = 7,53450 HRK SKU: 13479 Kategorije: , Oznake: ,

Opis

O knjizi:

Osim opširne i bogate teorije koja se odnosi na uporabu graditeljske baštine u turizmu i na mnogobrojnu problematiku u svezi graditeljske baštine, knjiga autorice Deše Karamehmedović sadrži i mnogo kvantitativnih podataka, a postavljen je mogući koncept holističkog marketinga baštinske destinacije s 11 definiranih područja koja su važna za upravljanje graditeljskom baštinom.

Dubrovnik je autorica uzela kao Case study, a u dijelu teorije koja se odnosi na Dubrovnik uključena je i problematika na nacionalnoj razini, a odnosi se na kulturni turizam i marketing kulturnog turizma. Knjiga sadrži i rezultate opsežnog istraživanja kulturno-turističke potražnje koje je provedeno u Dubrovniku po prvi put. U analizi rezultata upotrjebljena je Push-Pull analiza koja se u turističkoj teoriji u Republici Hrvatskoj pojavljuje po prvi put.

Osim temeljitog teoretskog dijela te prikaza rezultata i interpretacije istih, knjiga prati koncept i metodologiju izrade doktorske disertacije što može biti korisno za profesore i studente, ali i za sve koji pišu ili žele pisati znanstvene radove.

Knjiga je pisana APA stilom, sadrži 55 tablica i 25 grafikona, literaturu s 250 bibliografskih jedinica na hrvatskom i engleskom jeziku, kao i 114 bilješki. Osim uvoda knjiga sadrži pet poglavlja: Kulturna baština u turizmu, Marketing baštinske destinacije – holistički pristup – izbor, Dubrovnik – studija slučaja, Metodologija istraživanja i Rezultati istraživanja i interpretacija; slijede zaključak i sažetci na hrvatskom, engleskom i njemačkom jeziku; poveći pojmovnik; kazala autora i pojmova; popisi literature, tablica, grafikona i priloga; recenzije i životopis autorice. Recenzije su napisali ddr. sc. Milenko Kundačina, emeritus; dr. sc Vesna Vrtiprah, emeritus; dr. sc. Memnun Zečić, izv. prof.

 

Iz recenzija:

„…Rukopis monografije sadržava doktorsku disertaciju autorice Deše Karamehmedović. Može se svrstati u red kompleksnijih radova do sada objavljenih s područja marketinga destinacije temeljene na kulturnoj baštini, posebno graditeljskoj. Na inovativan i sveobuhvatan način obrađuje sve bitne aspekte marketinga baštinske destinacije. Vrijednost rukopisa proizlazi iz doprinosa inkorporiranja znanja iz drugih znanstvenih područja na područje marketinga u turizmu. Radi se o cjelovitom i dobro strukturiranom djelu, koje će omogućiti studentima i drugim korisnicima, savladavanje temeljnih znanja iz područja holističkog pristupa marketingu kulturne baštine. To je sadržajno pregledno i jasno djelo o složenoj i izuzetno zahtjevnoj građi kao što je kulturna baština u kontekstu marketinga destinacije koju autorica promatra s aspekta holističkog pristupa marketingu destinacije i sustavno povezuje marketing menadžment destinacije i potrebe kulturne baštine. Posebno valja izdvojiti studij slučaja – grad Dubrovnik gdje je autorica odgovorila na pitanje uloge i mjesta kulturne baštine u destinacijskom marketingu Dubrovnika. Premda je istraživanje provedeno prije četiri godine (rujan-listopad 2015.) još uvijek je aktualno. Autorica je empirijskim istraživanjem, analiziranjem kulturno-povijesnih atrakcija u Dubrovniku i strateških dokumenata došla do znanstveno utemeljenih spoznaja važnih za razvoj koncepcije holističkog marketinga baštinske destinacije, koncepcije koja je prvenstveno fokusirana na očuvanje kulturne baštine i na održivost destinacije. Monografija je po svojoj sveobuhvatnosti i načinu prezentiranja sadržaja metodički dobro koncipirana. Postupno, jasno i na originalan način uvodi studente i druge korisnike u ovu složenu materiju. Građa je logički razvrstana kroz poglavlja i pod-poglavlja, sadržaj unutar njih je uspješno odmjeren, te osigurava ravnotežu odnosa teorijskih saznanja i prakse destinacijskog marketinga. Autorica dobro poznaje teoriju i praksu problematike koju obrađuje. Cjelovitim sagledavanjem građe koja je obuhvaćena ovom monografijom, uočava se sustavnost u koncipiranju i obradi, ali i usklađenost sa suvremenim teorijskim spoznajama. Tako su u optimalnom omjeru obrađivana kulturna baština u turističkoj ponudi destinacije i marketing baštinske destinacije s posebnim naglaskom na marketing grada Dubrovnika kao turističke destinacije bogate kulturnom baštinom kako bi se razjasnilo funkcioniranje turističkog tržišta i cjelokupna koncepcija holističkog pristupa marketinga baštinske destinacije….“
„…Izdavanjem ove monografije osigurat će se relevantna literatura u skladu s nastavnim programom Fakulteta društvenih znanosti dr. Milenka Brkića. Ne manje značenje imat će ova monografija i za druge korisnike koji rade u turizmu, s obzirom da pokriva aktualno, te još uvijek nedovoljno obrađeno područje. Također, doprinijet će obogaćivanju ukupnog knjižnog fonda, kvalitetnoj edukaciji studenata i drugih korisnika. Stoga predlažem izdavaču da objavi predloženi rukopis u obliku monografije….“

Dr. sc. Vesna Vrtiprah, profesor emeritus, Sveučilište u Dubrovniku

 

„…Tekst rukopisa pokazuje da se znanstvenim pristupom došlo do novih spoznaja, koje su interpretirane u skladu sa znanstvenim uzusima, što će omogućiti razvoj teorijski postavki te aplikativnu upotrebu dobivenih rezultata istraživanja….“

„… Ponuđeni rukopis po odabranom znanstvenom problemu, po korištenim znanstvenim izvorima, logici i sistematičnosti izlaganja, po stilu i jeziku i svojoj aktualnosti, adekvatnoj metodologiji istraživanja, vlastitim instrumentima, valjano odabranom uzorku istraživanja i dobivenim rezultatima istraživanja značajnim za znanost, kao i doprinos turističkoj praksi, ispunjava sve kriterije da se imenuje znanstvenom monografijom, stoga se preporučuje za objavljivanje.…“

Dr. sc. Milenko Kundačina, profesor emeritus, Sveučilište Hercegovina

 

„… Vrijednost Monografije i najvažniji ostvareni rezultati istraživanja za marketing je postavka potpuno novog koncepta destinacijskog marketinga, odnosno, holističkoga marketinga baštinske destinacije. Ostvareni rezultati dobiveni su provedbom empirijskog istraživanja i važni su zbog tri činjenice: ovo istraživanje prvo je uopće provedeno u posezoni u Republici Hrvatskoj, po prvi put se istražuje kulturno-turistička potražnja u Dubrovniku i po prvi put se koristi „Push-Pull“ analiza u interpretaciji rezultata istraživanja….“

„…Podsjećamo da je ovo djelo kakvih nema na našim prostorima i da Monografija “Kulturna baština kao sastavnica marketinga destinacije“ ima važno mjesto u našoj znanosti i veoma skromnoj literaturi iz ove oblasti. Potiče nas na daljnja razmišljanja i stoga je sa zadovoljstvom predlažem za korištenje kao udžbenika na Fakultetu društvenih znanosti dr. Milenka Brkića na Odjelu turizma, kao i na drugim fakultetima u našoj zemlji i šire na kojima se izučavaju sadržaji ovog kolegija….“

Dr. sc. Memnun Zečić, izvanredni profesor, Sveučilište Hercegovina

 

Iz sadržaja:

POPIS OZNAKA I KRATICA 11

PREDGOVOR 13

UVOD 15

1. KULTURNA BAŠTINA U TURIZMU 23

1.1. Sustav zaštite i očuvanja kulturne baštine – izbor 23

1.2. Kulturni resursi u turističkoj ponudi destinacije 30

1.3. Kulturni turizam vs. baštinski turizam 37

1.4. Destinacije baštinskog turizma – primjeri dobre prakse

valorizacije kulturne baštine uporabom kvantitativnih pokazatelja

broja posjetitelja, potrošnje i ostvarenoga prihoda 44

2. MARKETING BAŠTINSKE DESTINACIJE – HOLISTIČKI

PRISTUP − IZBOR 59

2.1. Destinacijski marketing vs. holistički destinacijski marketing 59

2.2. Područja marketinških istraživanja važna za kulturnu baštinu

u baštinskoj destinaciji 62

2.3. Kulturna baština u holističkom marketinškom planiranju u

baštinskoj destinaciji 75

2.4. Marketinški splet za kulturno-turistički proizvod 84

2.5. Organizacija marketinga i specifična područja upravljanja u

baštinskoj destinaciji 99

3. DUBROVNIK – STUDIJA SLUČAJA 115

3.1. Marketinške smjernice razvoja destinacija kulturnog turizma u

Republici Hrvatskoj 115

3.2. Marketing baštinske destinacije – Dubrovnik, situacijska analiza

prema holističkom pristupu 121

3.3. Kulturno-turistički proizvod Dubrovnika 140

3.4. Kvantitativni pokazatelji potražnje za kulturno-turističkim

proizvodom u Dubrovniku 155

3.5. Prve zadaće upravljanja kulturnom baštinom u sklopu

holističkoga destinacijskoga marketinga 160

4. METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA 165

4.1. Znanstveni problem i predmet istraživanja 165

4.2. Svrha i ciljevi istraživanja 166

4.3. Zadaće istraživanja 167

4.4. Hipoteze istraživanja 168

4.5. Metode istraživanja 171

4.6. Uzorak istraživanja 171

4.7. Instrumenti istraživanja 173

4.8. Metode statističke obrade podataka 175

4.9. Ostale metode koje se koriste za analizu i interpretaciju

rezultata istraživanja 177

4.10. Glavni izvori podataka za komparaciju rezultata i pojašnjenje

izvora 178

4.11. Ograničenja istraživanja 180

5. REZULTATI ISTRAŽIVANJA I INTERPRETACIJA 183

5.1. Zastupljenost elemenata kulturne baštine u destinacijskom

marketingu Dubrovnika 183

5.2. Povećanje globalne turističke potražnje u odnosu na kulturnu

baštinu 186

5.3. Kvantitativni pokazatelji broja posjetitelja kulturnoj baštini

Dubrovnika 188

5.4. Slabosti i mogućnosti kulturno-turističke ponude Dubrovnika 189

5.5. Čimbenici turističke potražnje koji pokazuju da upravljanje

kulturnom baštinom treba biti jedna od aktivnosti destinacijskog

marketinga 193

ZAKLJUČAK 239

SAŽETAK 249

SUMMARY 251

ZUSAMMÉNFASSUNG 253

LITERATURA 255

RJEČNIK POJMOVA 275

KAZALO AUTORA 289

KAZALO POJMOVA 291

POPIS TABLICA 295

POPIS GRAFIKONA 298

POPIS PRILOGA 299

PRILOZI 300

RECENZIJE 307

Životopis autorice 309

Dodatne informacije

Autor

Karakter

Godina izdanja

Broj stranica

Uvez

ISBN

Izdavač

Povezane knjige - Naša preporuka