NOAM CHOMSKY I KRITIKA SUVREMENIH MASMEDIJA - Naruči svoju knjigu

NOAM CHOMSKY I KRITIKA SUVREMENIH MASMEDIJA

Autor: Vertovšek, Nenad
Područje: Publicistika - naš izbor
Karakter: stručno-popularna
Godina izdanja: 2017
Broj stranica: 214
Uvez: Tvrdi
ISBN: 978-953-2124-56-9

204,75 Kn

Djelo koje je od iznimne važnosti za razvoj filozofije medija kod nas, jednog od europskih i svjetskih novih interdisciplinarnih pristupa masovnim medijima.

SKU: 2245 Kategorija:

Više o knjizi – recenzije i sadržaj

O knjizi:

Su­vre­me­ni ma­sme­di­ji glo­bal­no i in­di­vi­dual­no iz­gra­đu­ju mi­sao­na is­ku­stva, stva­ra­ju i ruše do­živ­lja­je, proi­zvo­de drugu stvar­nost, ne samo vir­tual­nu, ona po­sta­je „stvar­na“ stvar­nost. Fi­lo­zof­ska je za­da­ća danas teža nego ra­ni­je – um mora oz­bilj­no pro­mi­sli­ti naj­sna­žni­je ob­li­ke da­na­šnjeg otu­đe­nja ljud­skih bića – vir­tual­ne svje­to­ve ma­sme­di­ja. Noam Chom­sky jedan je od izu­zet­nih kri­ti­ča­ra „obe­ća­ne zem­lje“ unu­tar In­ter­ne­ta i svih vrsta me­di­ja koja su nam, tvrde apo­lo­ge­ti ma­sme­di­ja, sud­bin­ski pre­do­dre­đe­ni. Ovaj rad po­la­zi od toga kako je nužno raz­mo­tri­ti i de­fi­ni­ra­ti na­če­la pre­ven­ci­je od još jedne čo­vje­ko­ve ovi­sno­sti koja po­sre­du­je nje­go­vo os­lo­bo­đe­nje – ovi­sno­sti o me­dij­skoj slici svi­je­ta.

U djelu se afir­mi­ra­ju ili rea­fir­mi­ra­ju neki vrlo važni kon­cep­ti i teme poput: zbu­nje­nog stada, me­dij­ske slo­bo­de, dru­št­ve­ne slo­bo­de, proi­zvod­nje pri­stan­ka i pri­st­ra­no­sti, proi­zvod­nje vi­je­sti kao te­me­lja proi­zvod­nje (slike) stvar­no­sti… Svi ti poj­mo­vi i teme su ob­ra­đe­ni, po­ja­šnje­ni i kri­ti­čki pro­ce­sui­ra­ni.

Iz sadržaja:

Predgovor . . . . . 9

Uvod . . . . . . . 13

Noam Chomsky – kratki životopis . . . . . .19

 

KRITIČKI POGLED NA SUVREMENE MEDIJE . . . . . . . . . . . . . . .23

Činjenice i stvarnost, vrijednosti i sloboda . . . . . . . . . . . . . . 31

Dva koncepta medijske demokracije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33

Činjenice i smisao – etički pristup Chomskog . . . . . . . . . . . . . . 35

Kritika američkih medija i američke politike . . . . . . . . . . . . . .  39

 

DRUŠTVENE ELITE I MASOVNI MEDIJI . . . . . . . . . . . . . . . . . .45

Filozofska misao o pitanju vlasti i slobode . . . . . . . . . . . . . . . 55

Medijske i društvene slobode – Chomsky

kao suvremeni anarhist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67

Vladajuće elite i zbunjeno stado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73

 

OD PRISTANKA JAVNOSTI DO PROIZVODNJE PRISTANKA . . . . . .79

Prihvatljivost manipulacije javnošću . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87

Proizvodnja pristanka i pristranost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

Proizvodnja vijesti kao temelj proizvodnje (slike) stvarnosti . . . . . . 97

Okviri stvarnosti kao nametanje objektivnosti . . . . . . . . . . . . . .103

 

PROPAGANDNI MODEL I FILTRI ZA ELITNU STVARNOST . . . . . . 109

Tematiziranje mišljenja i zaborav stvarnih tema . . . . . . . . . . . . .119

Masmedijska industrija kulture i kulture rata . . . . . . . . . . . . .  127

 

NEOPHODNE ILUZIJE I GLOBALNE MANIPULACIJE . . . . . . . . . . . 133

Zbunjivanje stada i masmedijske iluzije . . . . . . . . . . . . . . . . .141

Odvraćanje pozornosti od suvremene stvarnosti . . . . . . . . . . . . . . 145

Zamagljivanje razlika između virtualnih i stvarnih iluzija . . . . . . . 149

 

FILOZOFIJA JEZIKA I UMA lingvistički doprinos vrednovanju slobode . . .155

 

NOVE DIMENZIJE MEDIJSKE STVARNOSTI od klasičnih stereotipa do stereotipa

budućnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .165

Suvremeno društvo traži suvremenu kritiku medija . . . . . . . . . . . . 173

Postmodernističko shvaćanje i Chomsky kao reafirmacija slobode . . . . . 179

Chomsky i globalno umrežavanje i otuđenje . . . . . . . . . . . . . . .  183

Budućnost medijskih iluzija bez iluzija o medijima . . . . . . . . . . . 187

Povratak u budućnost – od McLuhana do Chomskog . . . . . . . . . . . . . 191

 

ZAKLJUČAK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199

LITERATURA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207

O AUTORU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213

Dodatne informacije

Godina izdanja

Broj stranica

ISBN

Autor

Izdavač

Karakter

Uvez

Recenzije

Još nema recenzija.

Budi prvi koji će recenzirati “NOAM CHOMSKY I KRITIKA SUVREMENIH MASMEDIJA”

Povezane knjige - M.E.P.-ova preporuka

DIGITALNO DOBA

Masovni mediji i digitalna kultura

Zgrabljić Rotar, Nada

Nema na zalihi

MEDIJI, TURIZAM, JAVNOST

Uvijek nedovršena, nanovo ispričana prića

Gavranović, Ante

MEDIJI

Od zavođenja do manipuliranja

Alić, Sead

NOVO DIGITALNO DOBA

Nove tehnologije mijenjaju ljude, države, ali i kako ćemo živjeti i poslovati

Cohen, Jared; Schmidt, Eric