NOAM CHOMSKY I KRITIKA SUVREMENIH MASMEDIJA - Naruči svoju knjigu

NOAM CHOMSKY I KRITIKA SUVREMENIH MASMEDIJA

Autor: Vertovšek, Nenad
Područje: Publicistika & biografije
Karakter: stručno-popularna
Godina izdanja: 2017
Broj stranica: 214
Uvez: Tvrdi

27,17  (204,71 kn)

Djelo koje je od iznimne važnosti za razvoj filozofije medija kod nas, jednog od europskih i svjetskih novih interdisciplinarnih pristupa masovnim medijima.

TEČAJ: 1 EUR = 7,53450 HRK SKU: 2245 Kategorija:

Opis

O knjizi:

Su­vre­me­ni ma­sme­di­ji glo­bal­no i in­di­vi­dual­no iz­gra­đu­ju mi­sao­na is­ku­stva, stva­ra­ju i ruše do­živ­lja­je, proi­zvo­de drugu stvar­nost, ne samo vir­tual­nu, ona po­sta­je „stvar­na“ stvar­nost. Fi­lo­zof­ska je za­da­ća danas teža nego ra­ni­je – um mora oz­bilj­no pro­mi­sli­ti naj­sna­žni­je ob­li­ke da­na­šnjeg otu­đe­nja ljud­skih bića – vir­tual­ne svje­to­ve ma­sme­di­ja. Noam Chom­sky jedan je od izu­zet­nih kri­ti­ča­ra „obe­ća­ne zem­lje“ unu­tar In­ter­ne­ta i svih vrsta me­di­ja koja su nam, tvrde apo­lo­ge­ti ma­sme­di­ja, sud­bin­ski pre­do­dre­đe­ni. Ovaj rad po­la­zi od toga kako je nužno raz­mo­tri­ti i de­fi­ni­ra­ti na­če­la pre­ven­ci­je od još jedne čo­vje­ko­ve ovi­sno­sti koja po­sre­du­je nje­go­vo os­lo­bo­đe­nje – ovi­sno­sti o me­dij­skoj slici svi­je­ta.

U djelu se afir­mi­ra­ju ili rea­fir­mi­ra­ju neki vrlo važni kon­cep­ti i teme poput: zbu­nje­nog stada, me­dij­ske slo­bo­de, dru­št­ve­ne slo­bo­de, proi­zvod­nje pri­stan­ka i pri­st­ra­no­sti, proi­zvod­nje vi­je­sti kao te­me­lja proi­zvod­nje (slike) stvar­no­sti… Svi ti poj­mo­vi i teme su ob­ra­đe­ni, po­ja­šnje­ni i kri­ti­čki pro­ce­sui­ra­ni.

Iz sadržaja:

Predgovor . . . . . 9

Uvod . . . . . . . 13

Noam Chomsky – kratki životopis . . . . . .19

 

KRITIČKI POGLED NA SUVREMENE MEDIJE . . . . . . . . . . . . . . .23

Činjenice i stvarnost, vrijednosti i sloboda . . . . . . . . . . . . . . 31

Dva koncepta medijske demokracije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33

Činjenice i smisao – etički pristup Chomskog . . . . . . . . . . . . . . 35

Kritika američkih medija i američke politike . . . . . . . . . . . . . .  39

 

DRUŠTVENE ELITE I MASOVNI MEDIJI . . . . . . . . . . . . . . . . . .45

Filozofska misao o pitanju vlasti i slobode . . . . . . . . . . . . . . . 55

Medijske i društvene slobode – Chomsky

kao suvremeni anarhist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67

Vladajuće elite i zbunjeno stado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73

 

OD PRISTANKA JAVNOSTI DO PROIZVODNJE PRISTANKA . . . . . .79

Prihvatljivost manipulacije javnošću . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87

Proizvodnja pristanka i pristranost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

Proizvodnja vijesti kao temelj proizvodnje (slike) stvarnosti . . . . . . 97

Okviri stvarnosti kao nametanje objektivnosti . . . . . . . . . . . . . .103

 

PROPAGANDNI MODEL I FILTRI ZA ELITNU STVARNOST . . . . . . 109

Tematiziranje mišljenja i zaborav stvarnih tema . . . . . . . . . . . . .119

Masmedijska industrija kulture i kulture rata . . . . . . . . . . . . .  127

 

NEOPHODNE ILUZIJE I GLOBALNE MANIPULACIJE . . . . . . . . . . . 133

Zbunjivanje stada i masmedijske iluzije . . . . . . . . . . . . . . . . .141

Odvraćanje pozornosti od suvremene stvarnosti . . . . . . . . . . . . . . 145

Zamagljivanje razlika između virtualnih i stvarnih iluzija . . . . . . . 149

 

FILOZOFIJA JEZIKA I UMA lingvistički doprinos vrednovanju slobode . . .155

 

NOVE DIMENZIJE MEDIJSKE STVARNOSTI od klasičnih stereotipa do stereotipa

budućnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .165

Suvremeno društvo traži suvremenu kritiku medija . . . . . . . . . . . . 173

Postmodernističko shvaćanje i Chomsky kao reafirmacija slobode . . . . . 179

Chomsky i globalno umrežavanje i otuđenje . . . . . . . . . . . . . . .  183

Budućnost medijskih iluzija bez iluzija o medijima . . . . . . . . . . . 187

Povratak u budućnost – od McLuhana do Chomskog . . . . . . . . . . . . . 191

 

ZAKLJUČAK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199

LITERATURA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207

O AUTORU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213

Dodatne informacije

Godina izdanja

Broj stranica

ISBN

Autor

Izdavač

Karakter

Uvez

Recenzije

Još nema recenzija.

Budite prvi koji će recenzirati “NOAM CHOMSKY I KRITIKA SUVREMENIH MASMEDIJA”

Povezane knjige - Naša preporuka

MEDIJI, TURIZAM, JAVNOST

Uvijek nedovršena, nanovo ispričana prića

Gavranović, Ante

NOVO DIGITALNO DOBA

Nove tehnologije mijenjaju ljude, države, ali i kako ćemo živjeti i poslovati

Cohen, Jared; Schmidt, Eric