AKTUALNOSTI I NOVINE U GRADNJI, PROSTORNOM UREĐENJU I KOMUNALNOM GOSPODARSTVU - Naruči svoju knjigu

AKTUALNOSTI I NOVINE U GRADNJI, PROSTORNOM UREĐENJU I KOMUNALNOM GOSPODARSTVU

Autor: Bienenfeld, Josip; Kemeter, Dragica; Končić, Ana-Marija
Područje: Pravo
Karakter: stručna
Godina izdanja: 2019
Broj stranica: 321
Uvez: Meki

27,87 

Opis

O knjizi

• Nacrti Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i Zakona o gradnji

• Aktualna pitanja u primjeni Zakona o komunalnom gospodarstvu

• Izmjene i dopune Zakona o održivom gospodarenju otpadom

• Pravni status komunalne infrastrukture – upis u katastar i zemljišne knjige

• Zakon o komunalnom gospodarstvu (Nar. nov., br. 68/18 i 110/18 – Odluka USRH) – redakcijski pročišćeni tekst

• Zakon o održivom gospodarenju otpadom (Nar. nov., br. 94/13, 73/17 i 14/19) – redakcijski pročišćeni tekst

 

Iz sadržaja

Josip Bienenfeld, dipl. iur., načelnik Sektora za pravne poslove u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja Republike Hrvatske

Nacrti prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i Zakona o gradnji

1. POVOD I RAZLOZI DONOŠENJA ZAKONA…………………………………………………… 11 2. ZAJEDNIČKA RJEŠENJA…………………………………………………………………………………….. 13 2.1. Komunikacija elektroničkim putem …………………………………………… 13 2.2. Lokacijska i građevinska dozvola te drugi dokumenti u elektroničkom obliku…………………………………………… 15 2.3. Utvrđivanje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja ……………. 16 2.4. Izdavanje potvrde glavnog projekta…………………………………………. 19 2.5. Izrada i sadržaj idejnog i glavnog projekta ………………………….. 21 2.6. Obveza donošenja UPU-a kao uvjet za izdavanje lokacijske, odnosno građevinske dozvole……………………………. 23 3. RJEŠENJA SPECIFIČNA ZA ZAKON O PROSTORNOM UREĐENJU………………………………………………………………………….. 24 3.1. Osnovni pojmovi i načela prostornog uređenja…………………. 24 3.2. Izrada i donošenje prostornih planova ………………………………….. 26 3.3. Provedba prostornih planova ………………………………………………………. 28 3.4. Prijenos zemljišta u vlasništvo jedinice lokalne samouprave i obveza prodaje zemljišta …………………………………….. 29 4. RJEŠENJA SPECIFIČNA ZA ZAKON O GRADNJI…………………………………………. 30 4.1. Razvrstavanje građevina………………………………………………………………… 30 4.2. Dopuštena odstupanja u građenju ……………………………………………… 31 4.3. Građevinska dozvola………………………………………….. 6 SADRŽAJ 4.6. Uporabna dozvola………………………………………………………………………………. 34 4.7. Prijelazne i završne odredbe …………………………………………………………. 35

 

mr. sc. Dragica Kemeter, pročelnica Upravnog odjela za upravu Grada Čakovca

Aktualna pitanja u primjeni Zakona o komunalnom gospodarstvu

1. POŠTUJU LI SE NAČELA? ………………………………………………………………………………….. 39 2. PRIMJERI OPĆIH UVJETA ISPORUKE – ROK ISTEKAO ……………………………. 40 3. KONCESIJE I ˝STARI˝ UGOVORI …………………………………………………………………….. 54 4. PRIMJER POVJERAVANJA JAVNIH OVLASTI ………………………………………………. 56 5. FINANCIRANJE USLUŽNIH KOMUNALNIH DJELATNOSTI……………………………………………………………………………………………………… 57 5.1. Cijena komunalne usluge (veća ili manja?)……………………………….. 57 5.2. Proračun JLS-a…………………………………………………………………………………………. 58 6. KOMUNALNA INFRASTRUKTURA/PROGRAMI…………………………………………. 58 7. FINANCIRANJE GRAĐENJA I ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE………………………………………………………………… 60 7.1. Komunalni doprinos……………………………………………………………………………… 61 7.2. Komunalna naknada ………………………………………………………………………… 64 8. ODRŽAVANJE KOMUNALNOG REDA – ROKOVI TRAJU ………………………….. 68 9. KOMUNALNI REDARI ………………………………………………………………………………………. 68

 

Izmjene i dopune Zakona o održivom gospodarenju otpadom

1. UVOD …………………………………………………………………………………………………………………….. 73 2. NOVINE KOJE DONOSI ZIDZOGO ………………………………………………………………….. 74 2.1. Definicije pojmova…………………………………………………………………………………. 74 2.2. Pravilnik o katalogu otpada………………………………………………………… 75 2.3. Nusproizvod…………………………………………………………………………………………….. 75 2.4. Obveze osobe koja upravlja odlagalištem …………………………….. 77 2.5. Ukidanje statusa otpada………………………………………………………………….. 78 2.6. Plan gospodarenja otpadom ………………………………………………………… 80 2.7. Nadležnosti i obveze u gospodarenju otpadom ………………… 80 7 SADRŽAJ 2.8. Obveze jedinice lokalne samouprave – Centri za gospodarenje otpadom ……………………………………………… 80 2.9. Odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada……………………………………………… 83 2.10. Komunalni redari ………………………………………………………………………………… 85 2.11. Akcija prikupljanja otpada ……………………………………………………………… 85 2.12. Naknada zbog blizine neusklađenog odlagališta……………. 86 2.13. Obveze proizvođača otpada i posjednika otpada ……………….. 86 2.14. Očevidnik o nastanku i tijeku otpada……………………………………….. 87 2.15. Skladištenje vlastitog proizvedenog otpada …………………….. 88 2.16. Plan gospodarenja otpadom iz rudarske industrije………………………………………………………………………… 88 2.17. Ovlašteni laboratorij ………………………………………………………………………. 90 2.18. Obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom…………………… 91 2.19. Dozvola za gospodarenje otpadom i dozvola za gospodarenje otpadom iz rudarske industrije ………………. 93 2.20. Financijsko jamstvo …………………………………………………………………………… 98 2.21. Očevidnici za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom …………………………………………………………………… 101 2.22. Informacijski sustav gospodarenja otpadom …………………….. 105 2.23. Nadzor ……………………………………………………………………………………………………… 105 2.24. Prekršajne odredbe ……………………………………………………………………………. 108 2.25. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE ……………………………………………………….. 113 3. ZAKLJUČAK ……………………………………………………………………………………………………….. 114

 

Ana-Marija Končić, voditeljica Zemljišnoknjižnog odjela Općinskoga suda u Sesvetama

Pravni status komunalne infrastrukture – upis u katastar i zemljišne knjige

1. UVODNO O VAŽNOSTI KOMUNALNOG GOSPODARSTVA ……………………………………………………………………………………………… 117 2. O STANJU KATASTRA I ZEMLJIŠNIH KNJIGA U REPUBLICI HRVATSKOJ………………………………………………………………………………. 118 2.1 Razlozi promjene donošenja ZIDZZK/17 …………………………………….. 119 2.2 Rezultati ………………………………………………………………………………………………… 120 8 SADRŽAJ 2.3 Bolne točke koje priječe razvoj gospodarstva …………………..˝120 3. UPIS KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U ZEMLJIŠNE KNJIGE I KATASTAR …………………………………………………………….. 121 3.1 Pravni status komunalne infrastrukture ………………………….. 121 3.2 Stjecanje i prestanak statusa javnog dobra u općoj uporabi ……………………………………………………………………………………. 122 3.3 Izuzetak…………………………………………………………………………………………………… 123 3.4 Građevine komunalne infrastrukture…………………………………. 123 3.5 Upis u zemljišne knjige………………………………………………………………………. 123 3.5.1 Na temelju odluke iz članka 62. ZKG-a …………………………………………….. 123 3.5.2 Na temelju članka 132. ZKG-a…………………………………………………………… 124 3.5.3 (Ne)primjena propisa…………………………………………………………………………. 126 3.5.4 Nekretnine koje se ne mogu upisati prema članku 132. ZKG-a……….. 127 3.5.5 Nerazvrstane ceste kao predmet upisa na temelju ZKG-a ……………….. 129 3.5.6 Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske u odnosu na ZC i refleksija na ZKG……………………………………………………………………………… 130 3.5.7 Što se upisuje na temelju članka 132. ZKG-a?……………………………………. 131 3.5.8 Parcelacije kao posljedica primjene ZKG-a……………………………………….. 132 3.5.9 Koji problemi u uređenju imovinskopravnih odnosa i dalje ostaju JLS-ima …………………………………………………………………………. 132 Zakon o komunalnom gospodarstvu (Nar. nov., br. 68/18 i 110/18 – Odluka USRH) – redakcijski pročišćeni tekst …………… 135  Zakon o održivom gospodarenju otpadom (Nar. nov., br. 94/13, 73/17 i 14/19) – redakcijski pročišćeni tekst …………………………..181

Dodatne informacije

Godina izdanja

Broj stranica

Autor

, ,

Karakter

Uvez

Povezane knjige - Naša preporuka