MENADŽMENT KRIZNOG KOMUNICIRANJA - Naruči svoju knjigu

MENADŽMENT KRIZNOG KOMUNICIRANJA

Autor: Jugo, Damir
Područje: Komunikacija, odnosi s javnošću, mediji
Karakter: stručna
Godina izdanja: 2017
Broj stranica: 261
Uvez: Meki

199,00 Kn

Kriza se nekada mogla definirati kao neka vrsta “poremećaja” u redovitu poslovanju koja je organizaciji donosila štetu i ometala je u svakidašnjem radu. J. F. Kennedy jednom je rekao da se pojam krize, ako ga prevedemo na kinesko pismo, sastoji od dva simbola. Jedan simbolizira opasnost, a drugi priliku!

Više o knjizi – recenzije i sadržaj

O knjizi:

Koncepcijom i sadržajem jedinstvena i jedina dostupna literatura na hrvatskom jeziku s područja kriznoga komuniciranja. Riječ o, bez dvojbe, knjizi koja uvodi u teoriju i strategije, a istovremeno nudi i praksu te modele ponašanja u krizi. Autor je uspio u naumu da na izuzetno kvalitetan način metodološki i problemski koncipira studiju koja na sebi svojstven način obrađuje krizno komuniciranje kao jedan od najkompleksnijih segmenata odnosa s javnošću.

Lako čitljiva, pregledna te napisana majstorski stručno, knjiga nudi detaljan prikaz cjelokupnog ciklusa kriznoga komunikacijskog upravljanja te posebno analizira mogućnosti reaktivnih strategija komuniciranja i načine na koje one mogu pridonijeti bržem i učinkovitijem obuzdavanju negativnih posljedica te zaustaviti krizu. Istodobno, autor izlaže sve teorijske aspekte kriznoga komuniciranja i nudi iznimno praktičan pogled na krizno komuniciranje čime se ističe njezina teorijska i praktična vrijednost. Rukopis je namijenjen poduzetnicima, menadžerima, političarima, studentima i svima drugima zainteresiranima za studij ove specifične tematike, ali i iznimno koristan vodič praktičarima u odnosima s javnošću unutar komunikacijskih sustava gospodarskih i institucijskih organizacija.

Iz sadržaja:

 Predgovor ____________________________________________ 5

I.Dio:Krizno komuniciranje__________________________10
 1. Osnovne odrednice kriznoga komuniciranja________________12
 Međuodnos kriznog upravljanja i kriznoga komuniciranja........13
 Upravljanje krizom i kriznim komuniciranjem................................14
 Strateški pristup kriznom komuniciranju ........................................15
 2. Ključni pojmovi kriznoga komuniciranja___________________19
 2.1. Kriza ......................................................................................................................19
 2.2. Krizno upravljanje.............................................................................................25
 2.3. Krizno komuniciranje .......................................................................................29
 2.4. Strateško komuniciranje .................................................................................34
 2.5. Organizacijski imidž i ugled ...........................................................................38
 3. Teorije kriznoga komuniciranja_________________________ 46
 3.1. Apologija.............................................................................................................46
 3.2. Teorija obnove imidža .....................................................................................48
 3.3. Teorija difuzije....................................................................................................49
 3.4. Teorija dionika ....................................................................................................51
 3.5. Situacijska krizna teorija komunikacije .......................................................52
 4. Klasifikacija kriznih situacija___________________________ 56
 4.1. Uzroci kriznih situacija.....................................................................................57
 4.1.1. Krize nastale u vanjskom okruženju organizacije........................59
 Političko-pravni čimbenici..................................................................60
 Ekonomski čimbenici ...........................................................................61
 Socijalni čimbenici ...............................................................................62
 Tehnološki čimbenici ..........................................................................63
 4.1.2. Krize nastale unutar organizacije.....................................................63
 Nasilje na radnome mjestu................................................................64
 Ljudske pogreške.................................................................................65
 Nemarnost menadžmenta.................................................................66
 4.2. Vrste kriznih situacija ......................................................................................67
 4.2.1. Namjerno izazvane krize..................................................................... 71
 4.2.2. Nenamjerno izazvane krize ............................................................... 73
 5. Životni ciklus i razvojne faze kriznih situacija______________ 77
 5.1. Trofazni model...................................................................................................79
 5.1.1. Pretkrizna faza.......................................................................................80
 5.1.2. Krizna faza..............................................................................................82
 5.1.3. Postkrizna faza......................................................................................83
 5.2. Model razvoja krize u četiri faze...................................................................84
 5.2.1. Faza simptoma......................................................................................86
 5.2.2. Akutna faza ............................................................................................87
 5.2.3. Kronična faza.........................................................................................88
 5.2.4. Faza razrješenja....................................................................................88
 8 Sadržaj
 5.3. Peterofazni model razvoja krize...................................................................89
 5.3.1. Faza prepoznavanja / detekcije signala..........................................91
 5.3.2. Faza pripreme / prevencije................................................................92
 5.3.3. Obuzdavanje / ograničavanje štete.................................................93
 5.3.4. Faza oporavka.......................................................................................94
 5.3.5. Faza učenja............................................................................................94
 5.4. Šesterofazna sekvencija neuspjeha u predviđanju ................................95
 5.4.1. Prva faza: Teorijska početna točka ..................................................97
 5.4.2. Druga faza: Razdoblje inkubacije.....................................................98
 5.4.3. Treća faza: Strmoglavi događaj ........................................................98
 5.4.4. Četvrta faza: Početak krize ................................................................99
 5.4.5. Peta faza: Spašavanje .........................................................................99
 5.4.6. Šesta faza: Potpuna prilagodba ustaljenih načina
 ponašanja...................................................................................99

II. Dio: Strategija kriznog komuniciranja 104
 6. Strateško upravljanje krizom: pretkrizno razdoblje ________ 106
 6.1. Detekcija organizacijskih rizika.................................................................... 109
 6.1.1. Analiza internog okruženja organizacije....................................... 113
 Snage organizacije............................................................................. 115
 Slabosti organizacije.......................................................................... 116
 6.1.2. Analiza eksternog okruženja organizacije.....................................117
 Prilike u vanjskom okruženju organizacije................................... 119
 Prijetnje u vanjskom okruženju organizacije............................... 119
 6.1.3. Klasificiranje potencijalnih kriznih situacija.................................. 120
 6.2. Prepoznavanje znakova upozorenja ........................................................ 122
 6.3. Analiza kriznoga komunikacijskog sustava organizacije..................... 130
 6.4. Formiranje kriznoga komunikacijskog tima..............................................134
 6.5. Stvaranje kriznoga komunikacijskog plana............................................. 140
 7. Strateško upravljanje krizom: komunikacija tijekom krize ____ 151
 7.1. Oblik i sadržaj komunikacije tijekom krize................................................ 155
 Brzina..................................................................................................... 155
 Konzistentnost .....................................................................................157
 Otvorenost........................................................................................... 158
 Instrukcijske informacije................................................................... 162
 Informacije prilagodbe ..................................................................... 163
 Upravljanje i popravak ugleda ....................................................... 163
 7.2. Komunikacija sa specifičnim ciljnim skupinama i dionicima................ 165
 7.2.1. Interne javnosti.....................................................................................167
 7.2.2. Eksterne javnosti ................................................................................ 170
 7.3. Komunikacija s medijima tijekom krize......................................................172
 7.3.1. Proaktivna komunikacija s medijima ..............................................175
 7.3.2. Reaktivna komunikacija s medijima................................................177
 7.4. Uloga pojedinaca u organizacijskom sustavu tijekom krize.................179
 7.4.1. Prvi čovjek organizacije.................................................................... 180
 7.4.2. Glasnogovornik organizacije........................................................... 182
 7.4.3. Javni nastupi i nastupi u medijima pojedinaca tijekom krize.. 185
 Izgledati ugodno na ekranu ............................................................ 185
 Sadržaj 9
 Učinkovito odgovaranje na pitanja ............................................... 185
 Jasno iznošenje kriznih informacija ...............................................187
 7.5. Internetska komunikacija u kriznim situacijama ..................................... 189
 7.6. Prikupljanje podataka, analiza i korektivne aktivnosti .......................... 193
 8. Reaktivne strategije komuniciranja ____________________ 201
 8.1. Preventivne aktivnosti .................................................................................. 204
 8.2. Napadački odgovor.......................................................................................205
 Strategija napada..............................................................................205
 Strategija neprilike............................................................................206
 Strategija šoka ...................................................................................206
 Strategija prijetnje.............................................................................206
 8.3. Obrambeni odgovor ..................................................................................... 207
 Strategija poricanja........................................................................... 207
 Strategija izgovora............................................................................208
 Strategija opravdavanja ..................................................................208
 8.4. Strategije zavaravajućih odgovora............................................................209
 Strategija strateških ustupaka.......................................................209
 Strategija aluzije................................................................................209
 Strategija razdruživanja....................................................................210
 Strategija preimenovanja.................................................................. 211
 8.5. Strategije javnog sažaljenja ......................................................................... 212
 Strategija izražavanja zabrinutosti................................................. 212
 Strategija izražavanja sućuti............................................................ 212
 Strategija žaljenja............................................................................... 213
 Strategija isprike................................................................................. 213
 8.6. Strategije korektivnog ponašanja .............................................................. 215
 Strategija pokretanja istražnog postupka................................... 215
 Strategija korektivnih aktivnosti .................................................... 216
 Strategija vraćanja u prijašnje stanje............................................ 216
 Strategija potpunog pokajanja....................................................... 216
 8.7. Promišljena neaktivnost.................................................................................217
 Strategija strateške tišine .................................................................217
 Strategija strateške višeznačnosti................................................. 218
 9. Strateško upravljanje krizom: Postkrizno razdoblje ________ 222
 9.1. Ocjenjivanje posljedica krize i poduzetih aktivnosti............................. 225
 9.1.1. Ocjenjivanje učinkovitosti poduzetih kriznih aktivnosti........... 226
 Prikupljanje podataka...................................................................... 226
 Organizacija i analiza materijala o kriznim aktivnostima.........227
 9.1.2. Ocjenjivanje posljedica krize.......................................................... 228
 9.2. Primjena organizacijskog učenja............................................................... 229
 Proces organizacijskog učenja....................................................... 231
 9.3. Etička podloga kriznoga komuniciranja................................................... 234
 9.4. Unapređenje organizacijskog sustava..................................................... 239
 Pojmovnik __________________________________________ 247
 Literatura ____________________________________253

Kazalo slika i tablica                                                                                        259

Kazalo pojmova                                                                                              260
Summary
product image
Aggregate Rating
no rating based on 0 votes
Brand Name
Poslovna knjižara UM
Product Name
MENADŽMENT KRIZNOG KOMUNICIRANJA
Price
HRK 199
Product Availability
Available in Stock

Dodatne informacije

Broj stranica

ISBN

Autor

Izdavač

Karakter

Godina izdanja

Uvez

Recenzije

Još nema recenzija.

Budi prvi koji će recenzirati “MENADŽMENT KRIZNOG KOMUNICIRANJA”

Povezane knjige - M.E.P.-ova preporuka

KRIZNI MENADŽMENT, II. izdanje

Vodič kroz planiranje, prevenciju i oporavak

Sučević, Danko

Nema na zalihi

KAKO UPRAVLJATI U VRIJEME KRIZE

I kako je prije svega izbjeći

Adizes, Ichak

KOMUNIKACIJSKI MENADŽMENT

Strategija, modeli, planiranje

Tafra-Vlahović, Majda